SKK AVELSDATA
Vi gör f.n. ändringar av BPH för nya regelverken. Informationen i Avelsdata kan vara felaktig under tiden. Ändringen beräknas vara klar under tisdagen.

Vi har tyvärr hittat fel i inavelsberäkningarna för ras och ber er vara försiktiga med tolkningar av dessa värden tills vi kunnat lokalisera vad felet består i.

Index för HD/ED i de nya raserna är nu tillgängliga.
Från januari publiceras index även för hundar som inte själva har ett röntgenresultat registrerat i SKKs veterinärdataregister
men som genom information från sina släktingar uppnått en säkerhet i det skattade avelsvärdet motsvarande den som ett eget resultat ger.
Välkommen

SKK AVELSDATA ger åtkomst till Svenska Kennelklubbens databas där du bl.a.
  • Får information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller senare, inkl. avkommestatistik.
  • Har möjlighet att göra provparning där inavelsgraden beräknas.
  • Får rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 eller senare.
Allt SKK registrerar måndag till fredag överförs respektive natt till Avelsdata.
Samtidigt med överföringarna ska nya beräkningar av all statistik ske (förutom HD/ED-index som beräknas en gång per vecka).

De statistiska beräkningarna uppdaterades senast 2018-01-19

Du kan göra vissa förval om du går in under "Inställningar".
Läs gärna hjälpen för praktiska råd om hur du bäst använder SKK Avelsdata.


IT-support : LÄNK
Programversion: 26 september, 2016. Ändringar

Antal besökare sedan 2006-04-04 : 6 022 789
Tänk på

SKK Avelsdata redovisar de uppgifter som finns registrerade i SKKs databas. Uppgifterna kontrolleras gentemot gällande bestämmelser. Detta innebär dock inte att du som användare av SKK Avelsdata fråntas ansvaret att kontrollera uppgifternas riktighet. Som medlem i SKK är du alltid skyldig att känna till och följa SKKs Grundregler och gällande registreringsbestämmelser.